Projectes d’activitat

rstècnics et tramita la legalització de la teva activitat davant de l’administració local (ajuntament) i de l’administració central (Generalitat de Catalunya).

 • Canvis de titular
 • Llicència ambiental
 • Comunicació d’obertura

Protecció contra incendis

rstècnics t’ajuda a verificar si el seu edifici compleix amb la normativa local. De la mateixa manera estem acreditats per a realitzar una inspecció de l’edifici en aquesta matèria. En aquest cas prepararíem un informe escrit com a resultat de la nostra auditoria, amb recomanacions amb la finalitat de complir amb els requeriments de seguretat establerts.

Instal·lacions elèctriques

rstècnics està qualificada en les següents àrees:

 • Distribució elèctrica
 • Esquemes elèctrics
 • Sistemes d’il·luminació
 • Estudis de correcció del factor de potència
 • Estudis de corrents de curtcircuits

Infraestructures urbanes

rstècnics redacta projectes d’infraestructures urbanes de nou desenvolupament, de rehabilitació o de millora. Aquests projectes inclouen:

 • Instal·lacions de subministra d’aigua claveguera
 • Pluvials
 • Xarxes de distribució de gas natural
 • Xarxes elèctriques en MT I BT
 • Xarxes de telecomunicacions
 • Enllumenat públic

També efectuem la direcció tècnica de les obres, que inclouen la inspecció de les obres, revisió del projecte, preparació mensual de les estimacions del contractista, certificacions i emissions de certificats que indiquen si els treballs es desenvolupen segons les especificacions que corresponen.

Solucions enllumenat exterior

rstècnics ofereix assistència en els seus dissenys d’enllumenat exterior. Fem especial atenció en què els sistemes d’enllumenat siguin energèticament eficients i de qualitat sense sacrificar la uniformitat I fotometria eficient, sempre respectant els paràmetres estipulats per la normativa vigent (llum intrusa, sobre-il·luminació, protecció de les àrees naturals etc.)
Amb l’objectiu d’aconseguir aquests objectius proposem sistemes d’enllumenat utilitzant tecnologia LED o halogenurs metàl·lics de simple o doble bulb, vapor de sodi, balast electrònic, reguladors-estabilitzadors de flux o sistemes intel·ligents punt per punt.

enginyeria