Web
Analytics
  • ca

Consultoria

Facility management

Rstecnics desenvolupa les tasques per a comunitats de propietaris i per a indústries, tant pel que fa a les construccions com per a les seves instal·lacions.

El Soft Facility Management és el manteniment legal i administratiu que es correspon:
a l’actualització i obtenció de permisos, elaboració de plecs de condicions tècniques de contractació, adequació a les normatives d’obligat compliment, estudis energètics i de sostenibilitat, assessorament en la sol·licitud de subvencions, Inspecció tècnica d’edificis ITE.

Hard Facility Management: valoració d’ofertes i contractació de les diferents actuacions de manteniment ( sistemes de climatització, obres i reformes, renovació d’instal·lacions  il·luminació, reforços estructurals, ignifugacions, insonoritzacions, etc.), control de qualitat de la contractació, auditories tècniques del pla de manteniment d’indústries, comerços i altres activitats.

Eficiència energètica

Consultoria energètica i ambiental:

  • Consultoria energètica d’edificis i instal·lacions
  • Consultoria ambiental per a la minimització dels vectors residus sòlids, abocaments i emissions atmosfèriques

Anàlisi energètica d’edificis i instal·lacions
Per a la determinació en primera fase de sistemes de reducció de consum. En segona fase valoració de sistemes alternatius d’energia renovable (biomassa, microgeneració, cogeneració, termosolar, fotovoltaica…).

Optimització energètica d’edificis:
Com a resultat de l’auditoria energètica, incloent els plans d’inversió i estalvi en cada cas.

Auditories energètiques i compliment de la normativa d’aplicació:
Auditories energètiques segons norma UNE 216501:2009, que inclou la preparació, visites i inspeccions a les instal·lacions, recollida de dades, comptabilitat energètica, proposta de millores i informe final.

Assessorament en la sol·licitud de subvencions energètiques i ambientals
Assistència , preparació i tràmit de documentació per a la sol·licitud de subvencions. Seguiment de la concessió. Seguiment de les obres i confecció de certificacions per a la seva justificació final

Actius immobiliaris

El gran volum d’actius immobiliaris que empreses I entitats financeres tenen en propietat sense donar-ne un ús requereix de l’assessorament tècnic i expert per a que els propietaris els puguin els puguin gestionar adequadament, seguint l’esquema següent:

  • Anàlisi i proposta de posada en valor dels actius
  • Estudis de viabilitat econòmica de les diferents propostes.
  • Seguiment, supervisió i gestió els actius immobiliaris.

Pel que fa als comerços i a les indústries, oferim assessorament immobiliari en la implantació de les empreses i legalitzacions d’activitats.

Assessorament municipal

rstecnics ofereix un servei especialitzat per a les diferents necessitats que ha de cobrir l’administració local i supramunicipal, en quant a la planificació del territori, la gestió urbanística, la protecció civil, l’obligació d’informació  estalvi i eficiència energètica i la concessió de llicències amb la seguretat d’un marc legal.

L’assessorament tècnic i jurídic de la majoria dels ajuntaments s’estructura amb un arquitecte, un enginyer i un assessor jurídic en plantilla, habitualment amb un perfil tècnic poc especialitzat, amb poca formació en l’àmbit públic i poca experiència en l’administració pública. Aquest esquema esdevé poc eficient en les solucions aportades i poc sostenible econòmicament, sobretot en el cas de municipis petits.

El que proposem és la dedicació de professionals externs en les funcions de l’enginyer municipal i l’arquitecte municipal per a aquestes tasques amb una dedicació que es pot anar adaptant en funció de les diferents necessitats a mesura que van apareixent.

Menu